środa, 2 stycznia 2013

Witaj 2013ty! // Welcome 2013!

Koniec jednego i początek drugiego roku to czas podsumowań, postanowień i życzeń. No to żeby nie odbiegać od tej normy:

Podsumowanie
W ubiegłym roku rozpoczął się projekt uwalniania orangutanów z Centrum Nyaru Menteng w rejonie Bukit Batikap. Projekt przygotowywany był latami i odpowiednia lokalizacja do tego celu poszukiwana była równie długo. Niemniej właściwe uwolnienia zaczęły się właśnie na początku 2012 roku. 44 orangutany wróciły do lasu. Cztery w lutym: Astrid, Monic, Tantri i Tarzan; jedenaście w marcu: Komeng, Ompong, Bang Jagur, Mama Tata, Tata, Kali, Yaya, Bunga, Jojo, Heldy i Ika; osiem w sierpniu: Sempung, Sumbing, Maradona, Abam, Onceng, Jessica, Ebol i Mama Ebol; i aż dwadzieścia jeden w listopadzie: Jamal, Mangkutub, Paluy, Gundul, Gusti, Giant, Kopi, Iyos, Terusan, Jamiat, Menteng, Leonora z Lamarem, Chanel z Charliem, Gadis z Guru, Sif z Sifą oraz Emen z Embongiem.
Zanim rok dobiegł końca liczba 44 się jednak zdezaktualizowała. Wszystko dlatego, że urodził się nam pierwszy orangutan poczęty w Batikap!!! Astrid została mamą szybciej niż się tego spodziewaliśmy, a Tarzan - dumny tata nie oddala się od potomka. Jednym zdaniem 44 orangutany zostały uwolnione, 1 się urodził i przynajmniej jeden kolejny został poczęty. No to co? Chyba niezły rok?

A teraz nieco osobiście. Od rozpoczęcia projektu w Batikap pomagam BOS i mam niesamowitą okazję po każdym uwolnieniu obserwować orangutany w ich nowym środowisku. Ta praca to nawet nie spełnienie marzeń, to coś więcej :). Miniony rok był intensywny, pełen wyzwań, nowych doświadczeń i satysfakcji. A na sam koniec wypełniony radością i dumą z powiększającej się nam naturalnie populacji orangutanów.

Postanowienie
Kontynuować przygodę rozpoczętą w minionym roku. Pogłębiać moją wiedzę i doświadczenie związane z orangutanami. Niewątpliwie będę stawać na głowie by robić to co sprawia mi najwięcej radości.

Życzenia
Życzę sobie jak i wszystkim zaangażowanym w ten projekt, aby takich dobrych wieści o nowo, dziko narodzonych orangutanach w Nowym Roku było więcej. Żeby te 45 osobników żyjących w Batikap wiodło długie i nie zakłócone ludzką obecnością i aktywnością życie. I żeby do tej grupy dołączyły następne. A tak bardziej globalnie, żeby las przestał znikać, a ludzie wreszcie docenili wartość przyrody, bo już najwyższy na to czas. Wam wszystkim i sobie również życzę by ten rok co się nam właśnie rozpoczął był równie dobry jeśli nie lepszy i żeby nie upłynął tak szybko jak miniony.

44 uwolnione w Batikap w 2012 roku orangutany.
 // 
44 sucesfully released orangutans in 2012 in Batikap.

---

The end of one and the beginning of the second year is the time of summaries, New Year's resolutions and wishes. So, to follow that ritual:

Summary
Last year the orangutan release program from Nyaru Menteng began in Bukit Batikap area. The project was in fact prepared for few years and the suitable location for that purpose was searched for   equally long. However, the proper release program in Batikap started at the very beginning of 2012. 44 orangutans come back into the jungle. Four in February: Astrid, Monic, Tantri and Tarzan; eleven in March: Komeng, Ompong, Bang Jagur, Mom Dad, Dad, Kali, Yaya, Bunga, Jojo, Heldy and Ika; eight in August: Sempung, Sumbing, Maradona, Abam, Onceng , Jessica, and Mom Ebola Ebola; and as many as twenty one in November: Jamal, Mangkutub, Paluy, Gundula, Gusti, Giant, Kopi, Iyos, Terusan, Jamiat, Menteng, Leonora with Lamar, Chanel with Charlie, Gadis with Guru, Sif with Sifa and Emen with Embong.
Before the year ended, however, the number 44 became outdated. All because the first conceived in Batikap orangutan was born! Astrid became a mother sooner than we expected, and Tarzan - proud dad keeps an eye on his new offspring. In short: fourty four orangutans were released, one was born and at least one another was conceived. So what do you think? Pretty good year right?

And from me personaly. I am helping BOS since the begining of the project in Batikap and I have got an amazing opportunity to observe all released orangutans in their new environment. This work is not even a dream come true, it's more :). Last year was intense, full of challenges, new experiences and satisfaction. And at the end filled with joy and pride of the naturally growing orangutan population.

New Year's resolution
Continue the adventure begun in the past year. To deepen my knowledge and experience with orangutans. No doubt I will bend over backwards to do what makes me the most happy.
 
Wishes

I wish you and everyone involved in this project more such good news about the new, wild born orangutans in the coming twelve months. I wish these 45 individuals in Batikap to live a long and happy life and to not be affected by the presence and activity of a people. 
And as more globally I wish that forest will finaly stop disappearing and people finally recognize the value of nature, because it is time for it. 
To all of you, and also myself I wish that this year, which we just started will be as good if not better as the last one and that it won't pass so fast.
*HAPPY NEW YEAR * SELAMAT TAHUN BARU * SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU*

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz